คอร์ส Basics II

  • เป็นคอร์สที่ต่อเนื่องมาจาก Basics I ซึ่งเป็นการเพิ่มทักษะที่มากขึ้นให้กับนักลงทุนเพื่อใช้ในการวางกลยุทธสำหรับทำกำไรในตลาด โดยใช้โปรแกรม simulation เพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น
  • วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักลงทุนมีความเข้าใจและสามารถวางกลยุทธด้วยตนเองและสร้างกำไรในตลาดได้
  • คุณสมบัติของผู้ที่จะอบรม : เป็นผู้ที่ผ่านการอบรมในคอร์ส Basics I มาแล้ว
  • จำนวนคนต่อคลาส  10-15 คนต่อคลาส
  • จำนวนวัน ตลอดหลักสูตร  1วัน (7 ชั่วโมง แบ่งเป็นภาคเช้าและบ่าย)

ภาคเช้า 09.00-12.00 เป็นการบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มเทคนิคการวางกลยุทธที่มากกว่าคอร์ส Basics I

ภาคบ่าย 13.00-17.00 เป็นภาคปฎิบัติที่จะทำให้ผู้เรียนได้ทดลองวางกลยุทธในการทำกำไรด้วยตนเอง โดยมีคำแนะนำจากผู้สอนแบบส่วนตัว

  • กิจกรรมประกอบการอบรม  มีการใช้โปรแกรม simulation เพื่อสร้างความเข้าใจที่มากขึ้น
  • แจกเอกสารประกอบการบรรยายและ ให้ผู้อบรมนำคอมพิวเตอร์พกพามาเอง
  • อาจารย์ผู้สอน คุณกฤศภณ เรืองสกุล และทีมสอน

หน้านี้มีเฉพาะภาษา อังกฤษ